wz

Genealogie

Přepisy starých textů

Německé texty z Nivnice

Číst starý text v němčině je pro člověka, který umí německy jen málo, tvrdý oříšek. Chybí totiž slovní zásoba, takže při několika nejasných písmenech si nemůže slovo domyslet, musí pravděpodobná písmena kombinovat a slova pak hledat ve slovníku.

Zkusil jsem si cvičně přepsat a přeložit nějaké texty z archivů města Nivnice z 19. století. Ač je moje němčina mizerná, zkusil jsem to. To, co by odborník přečetl za pár minut, mi trvalo hodiny, ale snad jsem to vyluštil. Německy je to úmyslně přepsané doslova, do češtiny je to snad přeložené dobře.

1

Starý německý text - Friedhöffe

Friedhöfe.

In Niwnitz ist der gewöhnliche Friedhof, und der
Cholera Friedhof. Beide sind gesetzlich gelegen, mit
einem Kreuze versehen, zur Beerdigung der Leichen
hinreichend, und gehörig eingeschlossen.
Die Gräber sind in der vorgeschriebenen Tiefe ge-
graben, für die Grabstellen wird der Kirche nicht ge-
zahlt, und die Verpflichtung der Umfriedungen
hat die Niwnitzer Gemeinde.

Hřbitovy

V Nivnici je obvyklý hřbitov a
cholerový hřbitov. Oba jsou zákonně založené,
křížem zaopatřené, k pohřbívání mrtvol
dostatečné, a náležitě uzavřené.

Hroby jsou v předepsané hloubce vy-
kopány, za hrobní místa nebude kostelu za-
placeno, a povinnost oplocení
má obec Nivnice.

2

A tohle je horší. U některých slov si nejsem jistý a přeložené je to velmi volně, aby to dalo smysl. Jestli tady na to narazí nějaký odborník, prosím o opravu. kontakt

Starý německý text - Todtenkammer

Todtenkammer.

In Niwnitz ist eine Todtenkammer] oder
Kapelle [vorhanden. Ist aber zu klein und
baufällig, und wird aus ?genissen? unter
der Landvolke herrschenden abergläubischen
Vorurtheilen gar nicht, und ?hüpsend? bei
plötzlichen Todesfällen durchreisenden Bett-
ler benützt.

Márnice

V Nivnici je jedna márnice (nebo
kaple) k dispozici. Je ale příliš malá a
chatrná, a nebude se požívat mezi
venkovským lidem panujících
předsudků nikterak, a bude okamžitě při
náhlých úmrtích procházejících žebrá-
ků použita.

A převedeno do srozumitelnější češtiny:

V Nivnici je k dispozici jedna márnice (nebo kaple). Je ale příliš malá a chatrná, ale předsudků, panujících mezi venkovským lidem, se nebude požívat nikterak, a bude okamžitě při náhlých úmrtích procházejících žebráků použita.

3

Tady v tom zápisu je několik slov, která se psala místně nebo dobově trochu odlišně. Např.: die Thür = die Tür (dveře), die Sakrystei = die Sakristei (sakristie), nebo slovo benediciet? je snad benedeiet (požehnán).

Starý německý text - Kirchengebäude in Niwnitz

Kirchengebäude in Niwnitz und Korytna

Die Kirche zu den hl. Schutzengeln in Niwnitz wurde im Jahre 1741
auf Kosten die am 18 Jänner 1739 verstorbenen Niwnitzer
Pfarrers Wenzel Czernöch vom Grund aus erbaut, und
am 5ten November 1752 vom Pfarrer Josef Spluchowsky ?benediciet?.
Ist in der Mitte des Marktes Niwnitz, steht gegen Aufgang,
ist mit Ziegeln gedeckt, hat Fenster, /Haupteingangsthür
in die Kirche und/ Nebeneingangsthür in die Sakrystei.
Ist in guten Baustand und steht unter der Patronate
?Ir.? Durchlaucht Fürst Alois Lichtenstein.
Die Kirche hat 3 Glocken deren Erhaltung der Niwnitzer
Gemeinde obliegt. Für das Ausläuten erhalten die Kir-
chendiener bei Erwachsenen 24 und bei Kinder 12 kr ?..?.
Zu der Niwnitzer Mutterkirche gehörten Filialkir-
chen in Strany, Horniemcz und Korytna.
In Strany und Horniemcz sind seit 20 Septb 1751 selbst-
ständige eigene Curatlokation errichtet worden.

Církevní budovy v Nivnici a Korytné

Kostel sv. Andělů strážných v Nivnici byl v roce 1741
na náklady 18. ledna 1739 zemřelého nivnického
faráře Václava Černocha od základu vystavěn, a
5. listopadu 1752 farářem Josefem Spluchovským požehnán.
Je uprostřed tržiště Nivnice, stojí proti východu,
je taškami krytý, má okna, /hlavní vstupní dveře
v kostele a/ vedlejší vstupní dveře v sakristii.
Je v dobrém stavebním stavu a stojí pod patronátem
jeho jasnosti knížete Aloise Lichtenštejna.
Kostel má 3 zvony, jejichž údržbou Nivnická
obec je povinná. Na vyzvánění obdrží kos-
telník při dospělém 24 a při dítěti 12 kr (krejcarů).
K nivnickému mateřskému kostelu náleží filiální kos-
tely ve Stránách, Horním Němčí a Korytné.
Ve Stránách a Horním Němčí bylo od 20. září 1751 samo-
statné vlastní kurátorství zřízeno.

Ukázky zápisů z matrik

V matrikách se většinou opakují stále stejná slovní spojení, takže čtení je jednodušší než v jiných rozsáhlých textech. Když si čtenář zvykne na styl a obraty různých farářů, luštění jde celkem snadno.

MZA Brno - Zápis v knize zemřelých, rok 1850

Zápis v knize zemřelých
Den 29. Dezember
um 8Uhr Abends
gestorben und 31.
begraben
Johanna, eheliche Tochter des
Franz Richters, Häuslers aus
Libinsdorf N. 29, versehen und
begraben von mir (jméno faráře).
Laut Todtenbeschau-
zettels vom 31. De-
zember 1850 N. 80
na psotnik (zapsáno česky), Frais.
29. prosince
v 8 hodin večer
zemřelá a 31.
pohřbená
Johanna, manželská dcera
France Richtera, domkaře z
Libinsdorfu č. 29, opatřená a
pohřbená mnou (jméno faráře).
Dle ohledacího
lístku ze 31. pro-
since 1850 č. 80
na psotník, psotník.

MZA Brno - Zápis v knize oddaných, rok 1843

Zápis v knize oddaných
Den 14
Februar
1843.
Anton Neumann Häusler in Libinsdorf
N.37. ehelicher Sohn des Johann
Georg Neumann Ausgedingers in
Libinsdorf N. 21. und dessen Ehegattin
Appolonia geborene Schuberts aus
Böhmisch Kamnitz Herrschaft Kam-
nitz in Leitmeritzer Kreise.
Nach dreimaligen am 29 Jänner, 2 und 5 Februar
1843 in der woynomestetzer Pfarrkirche gesche-
henen Aufgebothe getraut von mir Jos. Kraus
Rosalia eheliche Tochter des
Franz Richter Schmidermei-
ster in Libinsdorf N. 29
und seiner Ehegattin Veronika
geborenen Itze aus Libins-
dorf N.17. Herrschaft
Woynomestetz.
14.
února
1843
Anton Neumann domkař v Libinsdorfu
č.37 manželský syn Johanna
Georga Neumanna výměnkáře v
Libinsdorfu č. 21 a jeho manželky
Appolonie rozené Schubertové z
České Kamenice panství Kame-
nice v litoměřickém kraji.
Po trojích 29. ledna, 2. a 5. února
1843 ve vojnoměstském farním kostele da-
ných ohláškách oddáni mnou Jos. Krausem
Rosalia manželská dcera
France Richtera kovářského mis-
tra v Libinsdorfu č. 29
a jeho manželky Veroniky
rozené Itze z Libins-
dorfu č.17, panství
Vojnův Městec.
Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru
TOPlist