Cestování

Rakousko, Korutany

Katedrála v Gurku

Doslova uprostřed lesů v údolí řeky Gurk, ve stejnojmenné obci v rakouských Korutanech, stojí významná katedrála, která byla místem pro biskupský stolec církevních vladařů - biskupů z Gurku. Je to katedrála Nanebevzetí Panny Marie.

Pohled ze západu Katedrála v Gurku Pohled od jihu
Katedrála v Gurku

Katedrála byla postavena tak jako jiné kostely té doby v pozdněrománském slohu jako pilířová bazilika. Románský vzhled jí zůstal dodnes, pouze její dvě hranaté, 60 metrů vysoké věže mají barokní báně z roku 1678. Ciferník a erby na severní věži byly domalovány po požáru v roce 1808.

Věže Hlavní portál Hlavní portál s gotickou výplní
Průčelí s věžemi a portálem s gotickou výplní

V románském oblouku hlavního portálu je gotická výplň s dveřmi a dvěma okny, která uzavírá předsálí katedrály. Původně to byl otevřený vestibul, ale oblouk byl zazděný v roce 1338. Uvnitř nad vestibulem se nalézá biskupská kaple, jejíž dvě úzká románská okna a kulaté okno nad nimi vidíme nad hlavním portálem.

Příčná loď
Příčná loď
Výzdoba střední apsidy
Výzdoba střední apsidy
Reliéf lva a baziliška
Lev a bazilišek
Jižní strana katedrály
Jižní strana

Příčná loď nepřesahuje boční lodě. Na její východní stěnu přiléhá střední velká a dvě menší postranní apsidy. Nad obloukem okna střední apsidy je symbolický reliéf boje dobra se zlem - lev bojující s baziliškem. Horní část apsidy je ozdobená vlisy ve tvaru slepých arkád a nad nimi jemným šachovnicovým vzorkem. Podobně je ozdobená i jižní fasáda boční lodě.

Jižní portál
Jižní portál
Stavitelův zápis?
Stavitelův zápis?

Jižní boční loď má svůj malý portál, jehož vznik se datuje okolo roku 1150. V jeho tympanonu je reliéf Krista s knihou a po obvodu vytesaným Kristovým výrokem.

Vpravo od vchodu je v kamenné zdi vytesán nápis. Je možné, že se tady zvěčnil stavitel jménem Wido.

Interiér katedrály

Úzkou hlavní loď románské baziliky dělí od bočních lodí řada pilířů s oblouky. Nad vnitřním prostorem se klene valený strop, který nahradil v 16. století původní plochý. Síťová klenba hlavní lodi je doplněná malbou ornamentů, erbů a freskami svatých.

Hlavní loď
Hlavní loď
Strop hlavní lodi Strop křížení
Varhany nad západním portálem
Hlavní varhany
Strop hlavní lodi s freskami
Pieta před chórem
Pieta před chórem

Jednou ze vzácných památek je křížový oltář s pietou, který vytvořil rakouský sochař Georg Raphael Donner v roce 1740, stojící před zvýšeným chórem. Sousoší piety je odlité z olova. Monumentální barokní, zlatem zářící hlavní oltář, který vytvořil v roce 1632 saský sochař Michael Hönel, vyplňuje svojí výškou šestnácti metrů celou střední apsidu. Kromě množství andělů obsahuje 72 dalších postav. Jen málokde je k vidění mohutnější oltář než je tenhle v Gurku.

Chór katedrály
Chór katedrály
Hlavní oltář
Hlavní oltář
Detail
Detail
Dvanáct apoštolů
Dvanáct apoštolů

Dole čtyři evangelisté, nad nimi čtyři svatí otcové, za nimi císař Jindřich II. a hrabě Vilém z Gurku, manžel hraběnky Hemmy, a nahoře další svatí. Uprostřed nad schránkou s výjevem ukřižování a pietou se nachází dvanáct apoštolů.

Chórové varhany
Chórové varhany
Lavice chóru
Lavice chóru
Oltář jižní lodě
Oltář jižní lodě

Po stranách hlavní lodi na zvýšeném chóru jsou umístěny dřevěné vyřezávané a zlatem zdobené chórové lavice a také chórové varhany. Po schodech dolů se pak vstupuje do krypty s hrobem patronky kostela svaté Hemmy, zakladatelky původního ženského kláštera na tomto místě. Románská krypta se stovkou sloupů je nejstarší částí chrámu z roku 1174.

Krypta
Vstup do krypty
Sloupy
Sloupoví v kryptě
Náhrobek sv. Emmy
Náhrobek sv. Emy
Oltář „Matre“
Oltář Panny Marie
Severní strana transeptu
Severní stěna
transeptu
Náhrobní deska biskupa Christopha Zacha
Biskup
Christoph Zach
Náhrobek Karla von Grimming
Karl von
Grimming
Ve stěně uzavírající severní stranu transeptu je vchod do přilehlé klášterní budovy. Vlevo nad vchodem je pak černozlatý balkónek oratoria a vpravo velká freska zobrazující sv. Kryštofa.

Náhrobní desku na stěně severní boční lodi má biskup ze Seckau Christoph Zach, který zemřel v Korutanech na cestě z Říma a přál si být pohřben v nejbližším biskupském kostele.

U prvního pilíře na jižní straně hlavní lodi má náhrobek významný probošt Karl von Grimming. Vytvořil ho italský umělec Pacobello.

Freska - jižní stěna Freska - jižní stěna Reliéf se sv. Hemmou
Fresky na stěně jižní boční loděReliéf se sv. Hemmou

Stěny kostela zdobí vzácné fresky , ale také třeba šest malovaných, v lipovém dřevě vyřezávaných reliéfů s výjevy ze života sv. Hemmy.

Gotický vstup do předhaly
Vstup předhaly
Hlavní portál
Hlavní portál

Historicky velmi cenný je vstupní prostor pod věžemi. Původní otevřený vestibul před hlavním portálem byl uzavřen roku 1338 stěnou s dveřmi a gotickými okny. Postranní stěny jsou vyzdobeny freskami s biblickými výjevy od stvoření světa.

Hlavní portál trychtýřovitě odstupňovaný štíhlými zdobenými sloupky zabírá celou šířku vestibulu. Na vlastních dveřích pak můžeme vidět unikátní, nedávno zrestaurovanou mříž z románské doby.

Mříž
Mříž
Freska předhaly - severní strana Freska předhaly - jižní strana Strop předhaly
Strop předhaly
Fresky na stěnách předhaly

Okolí katedrály

Kolem vlastního dómu se rozkládá hřbitov. Celý objekt je obehnaný částečně dochovalou obrannou zdí se dvěma okrouhlými věžemi s kuželovými střechami. Uvnitř jihovýchodní věže se nalézá zmodernizovaný pramen, nazývaný Hemmaquelle (Pramen Emmy), jehož voda je prý povzbuzující a posilující.

Obranná věž s pramenem Pramen sv. Emmy (Hemmaquelle) Kristova kaple Freska na kapli
Jihovýchodní hradební věž s pramenem sv. Emmy Kristova kaple a freska na její zdi

Při jižní zdi stojí osmiboká Kristova kaple, zmíněná 1275 jako kostnice. Dnes slouží jako márnice.

Ze severní strany přiléhá k dómu budova kláštera, na kterou navazuje objekt proboštského dvora (Propsthof), čtyřkřídlá budova s vnitřním dvorem. Stavby tak tvoří rozsáhlé nádvoří, uzavřené z východu zdí s výraznou bránou. Uvnitř těchto budov se nalézá také pokladnice dómu.

Klášterní komplex
Klášterní komplex
Mariánský sloup
Mariánský sloup
Zvon míru
Zvon míru
Nápisy na zvonu
Nápisy na zvonu

Před bránou k dómu stojící mariánský sloup má datum 1855 a na vrcholu novogotickou sochu Panny Marie. Opodál při západní zdi stojí Zvon míru, symbolicky nesoucí slovo mír v 54 jazycích včetně českého, který byl odlitý v Innsbrucku v roce 1990.

Sv. Jan Nepomucký
Jan Nepomucký
Řeka Gurk
Řeka Gurk

I v rakouském Gurku můžeme vidět českého svatého. Je jím Jan Nepomucký, který stojí nedaleko dómu na břehu řeky Gurk.

Historické souvislosti

V polovině 11. století (1043-1045) založila hraběnka Hemma z Gurku (sv. Ema) v místě dnešní katedrály ženský klášter. Klášter byl v roce 1070 zrušen a pro zdejší oblast bylo salzburským arcibiskupem zřízeno v roce 1072 biskupství Gurk.

Pro stolec biskupů z Gurku muselo být zřízeno důstojné místo. Tím se stala katedrála, která byla vystavěna jako pilířová bazilika ve vrcholně románském slohu v letech 1140 až 1200, zatímco příbytkem biskupů se stal nedaleký hrad Strassburg.

Erb Přemysla Otakara II.Také v české historii je zmínka o biskupovi z Gurku. Je jím Dietrich II. (Dietrich von Marburg), který za vlády Přemysla Otakara II. v Korutanech stál na jeho straně. Když se však římským králem stal Rudolf Habsburský a Korutany udělil v léno salzburskému arcibiskupovi, přešel Dietrich na stranu Habsburka.

Ve 13. století poškodilo dóm několik požárů, poté byl obnoven a v 15. a začátkem 16. století byl strop lodí zaklenut síťovou a hvězdovou klenbou.

Dóm ztratil částečně na významu v roce 1788, když bylo sídlo biskupství přeneseno do Klagenfurtu.

V dalším období zničil požár střechy (1808). Kompletně byl kostel renovován v letech 1924-1933.

Dojmy a postřehy

Trpasličí park - Zvergenpark
Malé městečko Gurk v rakouských Korutanech bylo kdysi ve středověku významným místem, protože to bylo centrum biskupství s katedrálou. Dnes je katedrála lákadlem návštěvníků milujících historii a památky.
Ale pamatují tady i na děti. Gurk je známý svým trpasličím parkem (Zwergenpark Gurktal), ve kterém jsou naaranžovány stovky pohádkových trpaslíčků, ale jsou tady také ukázky historických kamenných plastik trpaslíků z mnoha koutů Evropy.
Informace:

Otvírací doba dómu od 9:00 do 18 hodin.
Vstupné se platí pouze za předem objednanou prohlídku s průvodcem a taky za vstup do pokladnice dómu, který je pouze s průvodcem.

Použité zdroje pro Katedrálu v Gurku

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru