Cestování

Slovensko

Nitranský hrad

Na skalním vrchu obtékaném řekou Nitrou stojí nejvýznamnější památka a dominanta města Nitry - Nitranský hrad. Opevněné hradiště s kostelem na tomto místě už bylo pravděpodobně sídlem knížete Pribiny. Kamenný hrad však vznikal až po zániku Velkomoravské říše. Opevnění v dnešní podobě vzniklo za Leopolda I., římského císaře a uherského krále, jako reakce na dobytí hradu Turky roku 1663.

Pohled na hrad
Pohled na hrad
z města
Vstup do hradu
Vstup do hradu
Jihovýchodní bastion
Jihovýchodní bastion
Busta Leopolda I.
Busta Leopolda I. na bastionu

Hrad má mohutné hradby s velkými bastiony v rozích a jediný vstup. K němu vede kamenný most vyzdobený plastikami světců. Vstup je tvořen soustavou bran. Za hlavní bránou následuje ještě renesanční vnitřní brána postavená za biskupa Mošóciho. Stavbu opevnění připomíná i nápis nad hlavní bránou s letopočtem 1673.

Hlavní brána
Hlavní brána
Erb nad bránou
Erb nad
vnitřní bránou
Reliéf
Reliéf nad
vstupem
Vnitřní brána
Vnitřní brána

Hradní komplex v podobě získané v 17. století se skládá z několika objektů. Z nich nejvýznamější je katedrální kostel a k němu přiléhající biskupský palác. Jedna z hospodářských budov dnes slouží jako diecézní muzeum.

Diecézní muzeum
Diecézní muzeum
Jan Pavel II.
Plastika Jana Pavla II.

Při vstupu do nádvoří hradu stojí vlevo budova diecézního muzea, vpravo pak vede schodiště ke katedrálnímu kostelu. Vzadu ke kostelu přiléhá rozlehlý biskupský palác čtvercového půdorysu s vnitřním nádvořím uprostřed. Původně středověký palác prošel během staletí mnoha přestavbami a dnes má barokní podobu.
Plastika papeže Jana Pavla II. stojící vzadu uprostřed nádvoří připomíná jeho zdejší návštěvu v roce 1995.

Katedrála

Nejvzácnější památkou hradu je katedrála stojící na nejvyšším místě hradu, jejímž patronem je sv. Emerám (česky sv. Jimram). Její zvláštností je, že se skládá ze tří kostelů různého stáří.

Schodiště
Schodiště
ke katedrále
Apsidy
Apsidy dvou
kostelů

Nejstarší je malý románský kostel z přelomu 11. a 12. století, zasvěcený sv. Emerámovi. Výše stojící horní kostel v gotickém slohu byl postaven v polovině 14. století. Nejmladší je dolní kostel postavený v 17. století. Přiléhá bokem k hornímu a vyplňuje prostor mezi ním, románským kostelíkem a věží. Všechny stavby tak tvoří jeden jedinečný celek.

Široké schodiště stoupá z nádvoří k patě katedrální věže. Tady je vchod, kterým se vstupuje přes prostor přízemí věže do katedrály.

Za vstupem v přízemí věže se otevře prostor lodě dolního kostela. Vlevo, v západní části lodě, je nejcennější umělecká památka tohoto prostoru - oltář s plastikou „Snímání z kříže”. Vyznačuje se jedinečným ztvárněním postav v pohybu. Spodní část oltáře pak tvoří plastika „Kladení do hrobu”.

Loď dolního kostela
Loď dolního
kostela
OLtář dolního kostela
Plastika
„Snímání z kříže“
Východní část dolního kostela
Východní stěna
s freskou
Freska
Freska s mariánským
motivem

Vpravo, na východní straně, stál původně protější oltář, ale při rekonstrukci interiéru byla na stěně za ním objevena vzácná freska ze 14. století s mariánským motivem a oltář byl proto přemístěn na druhou stranu.

Na této straně je také vstup do románského kostela sv. Emeráma (sv. Jimrama). Ten pochází z přelomu 11. a 12. století. Pošel rekonstrukcí v letech 1931-33, interiér je velmi jednoduše vybavený. Je tady umístěný oltář ze zlatého onyxu, ve kterém jsou uloženy ostatky svatých a především ostatky patrona kostela sv. Emeráma.
Románský interiér
Interiér kostela
sv. Emeráma

Do výše položeného horního kostela se vystupuje po širokém schodišti, které oba kostely propojuje. Před návštěvníkem se otevře prostor nádherného vrcholného baroka. Převládá červený a modrý mramor a zlato.

Schodiště
Schodiště do
horního kostela
Biskupský stolec
Biskupský stolec
- katedra
Loď
Loď horního
kostela
Kruchta
Kruchta
bez varhan
Kazatelna
Biskupská
kazatelna

V interiéru samozřejmě nesmí chybět biskupská katedra a biskupská kazatelna. Nad bohatě zdobeným balkónem nad západním koncem lodi se nacházejí varhany. Pocházejí ze 17. století, ale byly v 30. letech 20. století přestavěné. Také v roce 2016-17 byly odvezeny k rekonstrukci.

Hlavní oltář
Detail hlavního oltáře
Hlavní oltář
Hlavní oltář
Freska
Freska nad chórem
Strop hlavní lodě
Strop hlavní lodě

Nejvzácnějším uměleckým dílem je hlavní oltář sv. Spasitele orámovaný mramorovými sloupy. V sousoší s několika svatými dominuje Kristus, v kruhovém okně nad ním Svatý Duch jako holubice a úplně nahoře Bůh-Otec. Oltář vytvořil Domenico Martinelli na popud biskupa Erdödyho.

Nádvoří a kasematy

Na malém východním nádvoří za kostely se nachází studna, která byla přes 60 metrů hluboká. V cípu nádvoří doplňuje hradbu Vazulova věž, ke které se váže jedna nitranská legenda. Věž byla původně vyšší. Pod věží se nachází hladomorna. U stěny věže je vystavena ze dřeva vyřezaná plastika - sousoší „Poslední večeře Páně“.

Studna
Studna
Vazulova věž
Vazulova věž
Plastika
Detail plastiky
Gotický příkop
Gotický příkop

Pod východním nádvořím se nachází původně gotický příkop, který byl součástí starého středověkého opevnění. Dnes je zrekonstruován jako letní amfiteátr.

Chodba kasematů
Chodba
kasematů
Kostra
Archeologický
výzkum
Vrstvy
Vrstvy systému
opevnění

V jihovýchodním bastiónu hradu se nacházejí kasematy se svojí expozicí. Kasematy vznikly při přestavbě opevnění, kdy vznikaly volné prostory při přístavbách nových zdí opevnění a byly ponechány nezasypané. Jsou tady vidět výsledky archeologických výzkumů.

Vazulova věž - legenda

rytina

Kníže Vazul (Vasil), bratranec uherského krále Štěpána I. a následník uherského trůnu, sídlil na nitranském hradě. Štěpán I. však hrad obsadil a Vazula uvěznil ve věži, která po tomto vězni dostala jméno. Na příkaz krále, nebo jeho manželky Gisely, která chtěla korunu pro svého syna, byl Vazul oslepen a zbaven sluchu. Podle legendy pak mnich Fulgentius prokletím seslal na město temnotu, která trvala dva dny. (Ve skutečnosti šlo snad o temnotu náletem kobylek.)

Historické souvislosti

První zmínka o slovanském hradišti v těchto místech pochází z roku 871, kde se objevuje informace o stavbě a vysvěcení kostela roku 828 za knížete Pribiny.

V 11. století stál na zdejším kopci románský kostelík sv. Emeráma (sv. Jimrama) se hřbitovem. Na hradní skále pak vznikal raněrománský hrad.
mečeV průběhu dalších staletí byl hrad cílem mnohého dobývání. Odolal útoku Mongolů (1241), mimo jiné byl poškozen Přemyslem Otakarem II. (1271), zničen Matúšem Čákem Trenčianským, poškozen husity (1432), zpustošen Matyášem Korvínem (1465) atd.
rytina
mitraV první polovině 17. století (1622) obdržel město a hrad biskup Telegdy. Ten se zasloužil o výstavbu biskupského paláce, obnovu věže a barokní přestavbu horního kostela.

V roce 1663 obsadili Nitru i hrad Turci, kteří však byli brzy vytlačeni.
mitraPoslední opevnění hradu nechal v roce 1664 budovat biskup Tomáš Pálfy. Vznikla tak dnešní podoba hradu s pěti mohutnými bastiony.

Ještě jednou byl hrad téměř zničen, když byl dobyt v roce 1703 vojsky Františka Rákocziho za protihabsburského stavovského povstání.
mitraPo skončení Rákocziho povstání roku 1704 se o další úpavy hradu zasloužil biskup Ladislav Adam Erdödy, který nechal přestavět biskupský palác a také horní kostel.

Použité zdroje pro Nitranský hrad

Napište připomínky, kritizujte, chvalte
Nahoru